Privacy statement

 

MYbusinessmedia B.V., gevestigd aan de Boreelplein 70 in Deventer, is uitgever van onder meer Vraag en Aanbod, Engineersonline, Kunststof en Rubber, Aandrijven en Besturen. Wij bieden MKB’ers en vakprofessionals vakinformatie aan via onder meer websites, nieuwsbrieven en vakbladen en door het organiseren van congressen en evenementen. Naast voormelde uitgaven levert MYbusinessmedia een aantal online services waaronder stoomonline.nl. Indien u een volledige lijst van alle merken en diensten wenst in te zien waarvoor dit privacystatement geldt, kunt u deze hier vinden. Dit privacystatement is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of onze website.

MYbusinessmedia heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en verwerkt uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en passend beveiligd. In het kader van transparantie wil MYbusinessmedia u op deze wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen.


Gebruik Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen en evenementen, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze vakbladen, websites en in onze online databanken/gidsen.

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, congres of evenement, abonnee wordt, een account aanmaakt op een van onze websites, telefonisch contact met ons opneemt of via een van onze websites bij ons solliciteert;
 • direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites;
 • van derde partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
 • door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;
 • op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

 

Grondslagen
Wij verzamelen alleen gegevens van u voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat van ons of van een derde, indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht. Voor het overige vragen we uw toestemming.

Wij verwerken in ieder geval de volgende gegevens: naam, geslacht, bezoekadres, factuuradres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Wij kunnen ook andere gegevens van u vragen zoals uw functie of branche waarbinnen u werkzaam bent. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, verzamelt en legt MYbusinessmedia met uw toestemming aanvullende informatie vast zoals uw IP adres en surfgedrag op de website. Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken die wij aankopen en combineren met de gegevens die wij zelf van u verzamelen, om zo meer volledige en accurate informatie van u te verkrijgen.


Doelen
MYbusinessmedia gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen:

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst, de uitvoering van uw bestelling alsook het verloop van de bestelling. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van diensten.
 2. Verder vinden wij het verlenen van service van groot belang. Om u vanuit service oogpunt zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij u middels e-mail of telefoon op de hoogte houden over andere producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 3. Het versturen van nieuwsbrieven. Grondslag: uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken door u af te melden middels de afmeldlink of door een mail te sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl.
 4. Wij willen u ontlasten. Dit doen wij door doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 5. De gegevens gebruiken wij verder om u en andere lezers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers hopen wij onze producten en diensten te kunnen verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 6. Om u in de gelegenheid te stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze websites. Grondslag: toestemming.
 7. Om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen of om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 8. In sommige gevallen zullen wij uw gegevens met derde partijen delen, zoals sponsoren van een evenement waaraan u deelneemt, de auteur van een product dat u bij ons koopt of downloadt of werkgevers en/of recruiters wanneer u gebruik maakt van onze vacaturediensten. Dit doen wij om u op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen (laten) doen en u in contact te brengen met aan het onderwerp gelieerde partijen. Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via privacy@mybusinessmedia.nl
 9. Met een account per website kunt u eenvoudig op onze digitale diensten inloggen. Door middel van het account heeft MYbusinessmedia de mogelijkheid om het gebruik van verschillende diensten en op verschillende apparaten aan één gebruiker toe te wijzen. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. MYbusinessmedia legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. U kunt als gebruiker zelf bepalen welke diensten worden gekoppeld aan uw account. Ook kunt u zelf als gebruiker bepalen of danwel welke interesse en voorkeuren u aan ons kenbaar maakt.

MYbusinessmedia houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren.  Indien u het niet op prijs stelt te worden voorzien van informatie, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding danwel registratie of bewerken in uw account, of schriftelijk dan wel via e-mail melden bij:
MYbusinessmedia
Postbus 58
7400 AB Deventer
klantenservice@mybusinessmedia.nl

Ook wanneer u niet meer via e-mail, maar per post op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van uw bestelling of uw factuur wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons laten weten via het hierboven vermeld adres.


Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar
Wij wensen geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via privacy@mybusinessmedia.nl zodat wij deze informatie in een dergelijk geval kunnen verwijderen.


Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus), mailinghuizen, eigenaren/auteurs van producten die u bij ons koopt of van documenten die u download via onze website, sponsoren van een congres of evenement waarvoor u zich opgeeft, adverteerders  en werkgevers en/of recruiters wanneer u gebruik maakt van onze vacaturediensten.

In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. In deze gevallen zullen wij passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).


Bewaartermijn

MYbusinessmedia bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Gegevens voor het afnemen van een betaald product/dienst 7 jaar
Website gebruikersdata 2 jaar
Gegevens van download van vakinformatie Maximaal 2 jaar
Gegevens van leveranciers 7 jaar
Gegevens van sollicitanten Maximaal 4 weken na beëindigen procedure

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of op een bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u een dergelijk verzoek wenst te doen, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen alsook het telefoonnummer waar u overdag op te bereiken bent. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MYbusinessmedia zal zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Mocht u van oordeel zijn dat wij uw persoonsgegevens niet juist verwerken, dan willen wij u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen wij wel dat u eerst een klacht bij ons neerlegt om te bezien of wij onderling tot een oplossing kunnen komen.


Beveiliging gegevens
MYbusinessmedia maakt gebruik van passende veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. De websites maken gebruik van encryptie door middel van SSL.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via privacy@mybusinessmedia.nl.

Verder proberen wij ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). Indien u een account heeft aangemaakt op een van onze websites, kunt u zelf uw gegevens wijzigen in dit account.


Gebruik van Cookies
De websites van MYbusinessmedia maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookie-statement.


Wijzigingen
MYbusinessmedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer dan ook regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 28 augustus 2018.

Vragen
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacy beleid of het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen via het e-mailadres privacy@mybusinessmedia.nl of per post sturen naar MYbusinessmedia Klantenservice, Postbus 58,  7400 AB Deventer.